menu in

Jogi szabályozás

1.        Az Intézmény jogállása


A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 76.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a honvédelmi szervezetek működésének eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 43. § (2) bekezdésében foglaltakra a honvédelmi miniszter költségvetési szervet alapított közvetlen alárendeltségében.

 

1.1.  A Alapító Okirat kelte: 2011. április 1-jén. Az okirat száma: 144-15/2011. Az alapítás időpontja: 1958. január 1-jei visszamenőleges hatállyal.

1.2.  A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Rövidített megnevezése: HM HIM.

1.3.  A HM HIM idegen nyelvű megnevezése angolul: Ministry of Defence Military History Institute and Museum.

1.4.  A HM HIM törzskönyvi száma: 701202

1.5.  A költségvetési szerv székhelye:

       1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2-4.

       Postacíme: 1250 Budapest, Pf. 7.

       A költségvetési szerv telephelye: 1076 Budapest VII., Verseny u. 12.

       Postacíme: 1438 Budapest, Pf. 430

1.6.  A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám:

Magyar Államkincstár 10023002-01781139-00000000

1.7.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önállóan működő és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlan-fenntartási és üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan működő és gazdálkodó, az ingatlan-fenntartási és üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

1.8.  A költségvetési szerv tevékenysége a 910200 Múzeumi tevékenység szakágazatba tartozik.           

1.9.  A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezet.

1.10.  A költségvetési szerv alapítója:

a.) a honvédelmi miniszter;

b.) irányító szerve: a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma;

c.) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, V., Balaton utca 7-11.

1.11.  A költségvetési szerv működési köre: országos.

 

2.        Az Intézmény rendeltetése

 

2.1.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 43. § (2) bekezdése;

- A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 43. § (1) bek. f. pont;

- A köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény;

- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény;

2.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége az MH Államháztartási Szakfeladatrendje szerint:

2.3.1.  Könyvkiadás                                                                         Kódja: 581100

2.3.2.  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása                                        Kódja: 581400

2.3.3.  Nemzetközi tudományos együttműködés                                 Kódja: 842151

Kapcsolattartás a hagyományőrző társadalmi szervezetekkel.

Részvétel a honvédelmi és hagyományőrző rendezvényeken, azok szervezésében és lebonyolításában.

2.3.4.  Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 

  Kódja: 842207                  

  Alapkutatás folytatása a magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem területén.

  Tudományos kutatások folytatása a magyar és az egyetemes hadtörténelem, valamint a kapcsolódó  történettudomány segédtudományai területén.

  Jogszabályban meghatározott mértékben – szakterületén – szakvéleményezési feladatok ellátása.

  Közreműködés katonai és polgári tanintézetek tanárai szakirányú felkészítésében.

2.3.5.  Nemzeti könyvtári feladatok                                                Kódja: 910110

2.3.6.  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                   Kódja: 910121

Tudományos közgyűjteményi és közhivatali feladatok (múzeum, levéltár, könyvtár, térképtár, irattár) maradéktalan ellátása.

2.3.7.  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme             Kódja: 910122

2.3.8.  Könyvtári szolgáltatások                                                      Kódja: 910123

2.3.9.  Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme           Kódja: 910131

2.3.10. Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység                            

Kódja: 910132

  Közszolgálati feladatok ellátása, törvényi felhatalmazás alapján hatósági igazolások kiadása.

2.3.11. Múzeumi gyűjteményi tevékenység                                     Kódja: 910201

A magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem tárgyi emlékeinek kutatása, feltérképezése, feltárása, rendszerezése itthon és külföldön egyaránt, szoros együttműködésben a helyi múzeumokkal, szervekkel.

Nemzetközi és hazai tudományos konferenciák, rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Katonai szervezeteknél és az együttműködő külső kiállítóhelyeknél található muzeális gyűjtemények, emlékhelyek szakmai felügyeletével összefüggő feladatok ellátása.

2.3.12.    Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

Kódja: 910202

A magyar és a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feltárása és kutatása, valamint a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem eseményeinek tudományos igénnyel történő feldolgozása és publikálása. Kutatóhelyként aktív közreműködés a doktori (PhD) képzésben.

Tudományos publikációk kiadása, a Hadtörténelmi Közlemények című folyóirat folyamatos megjelentetése.

2.3.13.    Múzeumi kiállítási tevékenység                                            Kódja: 910203

Gyűjtemények és a kutatómunka eredményeinek közzététele a nagyközönség, illetve a tudományos közélet számára.

2.3.14.    Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Kódja: 910204

Közreműködés a nemzettudat és a hazafiságra nevelés, valamint a helyes, objektív történelemszemlélet kialakításában, megtartásában és erősítésében.

A média megjelenés, múzeumpedagógiai és marketing-tevékenység tervezése, szervezése és végrehajtása.

Országos és Magyar Honvédség szintű tudományos, hagyományőrző és közművelődési rendezvények, ünnepségek megszervezése és levezetése, illetve azokban történő részvétel.

2.4.  Alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység

 

KÓD

Megnevezés

Intézményi tevékenység

130000

Textíliagyártás

Műtárgymásolat készítése

140000

Ruházat gyártása

Műtárgymásolat készítése

150000

Bőrtermék, lábbeli gyártása

Műtárgymásolat készítése

181200

Nyomás (kivéve: napilap)

Kiadói tevékenység

181300

Nyomdai előkészítő tevékenység

Nyomtatás tervezése

181400

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Bérrestaurálás, könyvkötész

182000

Egyéb sokszorosítás

Intézményi adathordozók másolása

236000

Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

Műtárgymásolat készítése

250000

Fémfeldolgozási termék gyártása

Szúró és szálfegyver másolat készítése

321000

Ékszergyártás

Éremgyűjtemény másolása

476100

Könyv- kiskereskedelem

Kiadói tevékenységgel összefüggő kereskedelem

581100

Könyvkiadás

Kiadói tevékenység

581200

Címtár, levelezőjegyzék kiadása

Címtár és adatbázis közzététele

581400

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Időszaki kiadványok, egyéb értesítők

581900

Egyéb kiadói tevékenység

Kiadói tevékenység

591301

Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése

Archivált filmanyagok felhasználásának engedélyezése

592015

Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése

Archivált hanganyagok felhasználásának engedélyezése

620100

Számítógépes programozás

Felhasználói igény elemzése

620900

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Felhasználói igény teljesítése, előjegyzés biztosítása, nyilvántartása

631100

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

Kutatói megrendelések teljesítése

682002

Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Helyiségbérlet

722021

Filozófia-történettudományi alapkutatás

Célzott kutatói tevékenység megrendelésre

722022

Filozófia-történettudományi alkalmazott kutatás

Célzott kutatói tevékenység megrendelésre

742000

Fényképészet

Kópia és reprográfia készítése

771100

Személygépjármű kölcsönzése

Haditechnikai műtárgy kölcsönzése

749050

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Felhasználói jogok kezelése

771200

Gépjármű kölcsönzése (3,5 tonna fölött)

Haditechnikai műtárgy kölcsönzése

772200

Videokazetta, lemez kölcsönzése

CD, DVD kölcsönzése

773000

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Haditechnikai műtárgy kölcsönzése

774000

Immateriális javak kölcsönzése

Fényképek, egyéb archív anyagok felhasználási jogának biztosítása

821900

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

Térkép és egyéb dokumentummásolás

823000

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Kulturális szervezői tevékenység

855200

Kulturális képzés

Egyedi igényre történő tárlatvezetés

900200

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Kiállítási installációk készítése

900300

Alkotóművészet

Festmények bérrestaurálása

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910123

Könyvtári szolgáltatások

Beiratkozási díj

910132

Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység

Tudományos, kutató és feldolgozó-rendszerező tevékenység

910203

Múzeumi kiállítási tevékenység

Kiállítás-építés

952300

Lábbeli, egyéb bőráru javítása

Bérrestaurálás

 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezeti és Működési Szabályzata:


 

 


Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály