menu in

(1623 – 1671)


Nádasdy Pál és Révay Judit második fiaként született 1623. január 14-én Csejtén. Édesapja korai halála után (1633. október 15.) egy hónappal beiktatták Vas vármegye főispáni tisztébe, amelyet 14 éves korától kezdve a gyakorlatban is ellátott. 1638 végén Révay Judit újból férjhez ment – ezúttal Forgách Ádámhoz –, emiatt az addigi jó viszony elmérgesedett anyja és fia között, valamint a két főúr ellenséges kapcsolata is innen eredeztethető.

Nádasdy Sárváron maradt, innen látta el birtokai igazgatását. 1642-ben került sor a tanulmányait lezáró itáliai útjára, a következő évben pedig Esterházy Miklós nádor hatására katolizált. Az áttérést követően feleségül vehette Esterházy Anna Júliát, akinek kezére Zrínyi Miklós is pályázott. Az esküvőre 1644. február 6-án került sor Kismartonban, ezt követően Sopronkeresztúrra költözött az ifjú házaspár, frigyükből később 14 gyermek született. Még ebben az évben császári kamarási kinevezést kapott, majd 1645-ben III. Ferdinánd magyar királyi tanácsossá nevezte ki, a következő évben pedig főudvarmester lett. IV. Ferdinánd koronázása alkalmából aranysarkantyús lovaggá ütötték. 1651-ben Alsólendva és Nempti [ma: Hontianske Nemce, Szlovákia] főkapitánya lett. Az 1655-ös országgyűlésen országbírónak választották. 1662 elején titkos tanácsosi kinevezést kapott, majd 1666-ban Zala és Somogy vármegyék főispánja is lett. Wesselényi Ferenc nádor halála után I. Lipót őt és Szelepcsényi György esztergomi érseket nevezte ki helytartónak. 

Jelentős birtokgyarapító volt, a Bánffy-örökség egy jelentős része mellett 1650-ben megszerezte a szarvkői uradalmat és az alsó-ausztriai Seibersdorfot, sőt Kismarton megszerzésével is próbálkozott, de az végül Esterházy kézben maradt. 1655-ben lékai birtokán letelepítette az ágostonos remetéket, valamint a pálosokat is jelentős adományokkal támogatta. 1662-ben a máriacelli [ma: Mariazell, Ausztria] kegyhelyen Szent István tiszteletére alapított kápolnát, amelynek befejezésére már csak halála után került sor.

Őseivel (főleg a tizenöt éves háború egyik legjelentősebb hadvezérével, nagyapjával, Nádasdy II. Ferenccel, a híres Fekete Béggel) ellentétben nem jeleskedett különösebben a hadviselésben, de kivette a részét az 1663-1664-es Habsburg-Oszmán háborúban, ott volt Kanizsa ostrománál, majd a szentgotthárdi csatát megelőző körmendi ütközetben is. A vasvári béke – csakúgy, mint kortársait – őt is felháborította, ezért csatlakozott a Zrínyi Miklós, majd az ő halála után a Wesselényi Ferenc körül szerveződő nemesi ellenálláshoz. 1667-ben, Wesselényi nádor halálával a mozgalom vezető nélkül maradt. A személyes ellentétek, valamint a külső támogatás hiánya megpecsételte a szervezkedés sorsát, ami a bécsi udvar tudomására jutott. 1670. szeptember 3-án a császárvároshoz közeli pottendorfi kastélyában fogták el az országbírót, akit hiába próbált a pápa is megmenteni, 1671. április 30-án Bécsben lefejezték. A magyar Krőzusnak is nevezett főúr értékes műtárgyai és jelentős birtokai, valamint családja – egy időre – korábbi befolyását is elvesztette, ezeknek visszaszerzése a kivégzett gróf gyermekeire maradt.


 

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály