menu in

Az 1664. augusztus elsejei szentgotthárdi győztes csata után pár nappal később Vasváron megkötött szégyenteljes béke nyilvánosságra hozatala nem csupán a magyar nemességet, hanem az európai közvéleményt is meglepte, felháborította. Az Oszmán Birodalom megtarthatta az előző évben elfoglalt Érsekújvárat, valamint elpusztította Zrínyi-Újvárat és bár az eredeti cél – Bécs elfoglalása – nem valósult meg, lényegében győztesen került ki a Habsburgokkal vívott háborújából, sőt Erdélyben is saját embere – Apafi Mihály – őrizhette meg fejedelmi székét.

Bécsnek kelet mellett nyugatra is mindig figyelnie kellett: egyrészt XIV. Lajos folyamatos háborúival egyre több területet szerzett meg keleti szomszédjától, a német-római császár fősége alá tartozó hercegségek Lipóthoz fordultak segítségért, másrészt a spanyol örökség kérdése IV. Fülöp – majd pedig II. Károly alatt is – mindig óvatosságra intette az udvart és az ott vetélkedő spanyol és francia párt vezetőit.

Ez az óvatos politika és mérlegelés volt az, ami miatt Bécs megkötötte a békét, mivel nem akarta folytatni az oszmánok elleni háborút (IV. Fülöp a következő évben [1665] meg is halt, a gyermek II. Károly betegsége pedig köztudott volt). Ezt a magyarázatot a török elleni háború folytatásában és az ország felszabadításában bízó magyar rendek nem szívesen fogadták el. 

Zrínyi Miklós, aki ekkorra már vitathatatlanul a Magyar Királyság egyik legszélesebb látókörű, legműveltebb és külföldön is az egyik legismertebb politikusa volt, bár maga is tudta ezt, elégedetlenségének mégis hangot adott, elsősorban azért, mert a gyorsan megkötött békéből kihagyták a magyar rendeket. 1664 késő nyarán és őszén is a lehetőségeket latolgatta, a magyar érdekek képviseletében igyekezett fellépni. November 13-án levelet kapott Lipóttól, amelyben az uralkodó meghívta a magyar ügyekről tartandó tanácskozásra, amelyre készült elmenni. 

Indulása előtt, november 18-án egy kisebb társasággal vadászni indult a kursaneci erdőbe. Nem volt túl gazdag a zsákmány, csupán két vaddisznót ejtettek el. Épp indultak volna vissza Csáktornyára, amikor Zrínyi egyik vadásza, Póka jelentette, hogy megsebzett egy vadkant, de megölni nem tudta. A gróf az állat nyomába indult, többen, így Majlani egy olasz vendég, Guzics Miklós udvari kapitány testvére és Angelo nevű inasa követte. Guzics öccse vitte a hírt a bán megsebesüléséről, mire a hintónál maradók, Bethlen Miklós, Zichy Pál, Vitnyédi István, Zrínyi ügyvédje és Guzics kapitány követték az erdőbe. A későbbi erdélyi kancellár, Bethlen Miklós visszaemlékezése a legrészletesebb forrás a vadászat eseményeiről, aki így mesélte el a történteket:

„18. Novembris erdei disznókra menénk, ebéd után hintón, volt ugyan paripa is. Vitnyédi az első, én a hátulsó ülésben bal s ő [Zrínyi] jobbfelől ültünk csak hárman; egy fabulát beszéle, méltónak tartom leírni, nem tudván ő, hogy három óra múlva meghal, talán cynea cantiója [hattyúdala] helyén volt. Az pedig ez: Egyszer egy embert az ördögök visznek volt; találkozák egy barátja szemben véle. Kérdi: Hová mégy kenyeres? Nem megyek én, hanem visznek. Kik s hová? Felelé: Az ördögök a pokolba. Mond emez: Jaj szegény, ugyan rosszul vagy, kinél rosszabbul nem lehetnél. Felele: Rosszul bizony, de mégis lehetnék én ennél is rosszabbul. Melyre imez álmélkodva: Hogy lehetnél rosszabbul, hiszen a pokol mindennél rosszabb. Felele: Úgy vagyon az, de most mégis ők visznek engemet, noha pokolba, de a magok vállán, hátán, hogy már nyugszom addig; s hát ha megnyergelnének s magokat is vélem vitetnék, mégis úgy is csak azon pokolba mennék, hiszem rosszabbul volnék úgy ennél is. Applicálá Magyarország s Erdélyre, és a törökre, németre. 

No, elmenénk vadászni. Ő maga levetvén a nagy bő csizmát, melyeket a telekes bocskorra is felvonhatott, puskával béméne, és szokása szerént csak egyedül búkálván, löve egy nagy emse disznót, a gyalogosok is lövének egyet a hálónál, s vége lőn a vadászatnak. Kisereglénk a hintóhoz, az úr is, hogy immár hazamenjünk; estefele is vala. Azonban odahozá a fátum egy Póka nevű jágerét, ki mondá horvátul: Én egy kant sebesítettem, mentem vérin, ha utána mennénk, elveszthetnők. Az úr mindjárt mondá nékünk Zichyvel ketten, látván, hogy el akarunk menni véle: Öcsémuraim, kegyelmetek csak maradjon itt; Vitnyédinek, Guzics kapitánynak: Csak beszélgessen itt kegyelmetek öcsém uramékkal, csak meglátom, mit mond ez a bolond, t.i. Póka, mindjárt visszajövök. Csak bocskorban lóra kapa, stuc kezében, Póka után elnyargala; egy sabaudus, Majláni nevű ifjú gavallér, Guzics öccse, inasa, meg egy Angelo nevű kedves olasz inasa és lovász nyargalának utána; mü ott a hintónál beszélgeténk. Egyszer csak hamar ihol nyargal Guzics, mondja a bátyjának: Hamar a hintót, oda az úr. Menénk amint a hintó nyargalhat és osztán gyalog a sűrűbe befuték én, hát ott fekszik, még a balkezében, amint tetszett, a pulzus gyengén vert, de szeme sem volt nyitva, sem szólott, csak meghala. Majláni így beszélte: hogy amint Póka után bément a disznó vérén az erdőbe, amíg ők a lovakat kötözték, csak hallják a jaj-szót; Póka szava volt. Majláni legelébb érkezék, hát Póka egy horgas fán, az úr arccal a földön, s a kan a hátán; ő hozzálő, elfut a disznó, érkezik Guzics és Angelo. Az úr felkél s mondja: Rútul bánék vélem a disznó, de ihol egy fa (melyet csatákon is magával hordozott) sebtében állítsátok meg a sebnek vérét véle, az arra igen jó. Eléggé próbálták véle, de hijába, csak elfolyt a vére, először ülni, osztán hanyatt fekünni, végre csak meg kelle halni, mert a fején három seb vala: egy balfelől, a fülén felül, a feje csontján ment csak el a kannak agyara, a homloka felé szakasztotta rútul a feje bőrit; más ugyan a bal fülén alól az orcáján, a szeme felé, rút szakasztás; de e kettő semmi, hanem harmadik jobbfelől a fülén alól a nyaka csigájánál ment bé s elé a torka felé ment, és a nyakra járó minden inakat kettészakasztotta; az ölte meg, a vére elmenvén. Volt a kezén valami kis körmöcslés, de az semmi sem volt. Rettenetes sírás lőn az erdőben, a legalábbvaló, csak a gyermek is siratta. Azt akarják vala, hogy én vigyem a hírét a feleségének, de én, mint új, ismeretlen ember, elvetém magamról Zichy Pálra. Fogók a testet, és amely kétfelé eresztős hintóban kimentünk volt, abból az üléseket, kihányván, abban nyújtóztatók, és én az ablakban ülék és hazáig fejét, mejjét tartottam. Otthon hosszú veres [máshol fejér] bársony dolmányba öltöztették és osztán eresztették a feleségét hozzája, aki eszén sem volt buvában. Igy lőn vége Zrínyi Miklósnak; csuda, olyan vitéz, sem lőtt, sem vágott a kanhoz, stue, spádé lévén nála.” 


Zrínyi halálának híre gyorsan bejárta Európát, rögtön megindultak a találgatások. Sokan nem akarták elhinni, hogy egy vadászbaleset áldozata lett a több csatát is megjárt, harcedzett vitéz, többen arra gyanakodtak, hogy a bécsi udvar keze lehetett a dologban. Különböző teóriák láttak napvilágot, ezek nagyon széles skálán mozogva igyekezték a szomorú halálesetet a közvélemény elé tárni: az egyik verzió szerint nem is vadkan, hanem medve támadt Zrínyire, egy másik szerint a törökök ölték meg nagy riválisukat, de volt olyan abszurd elképzelés is, miszerint a hajdani birtokelosztással elégedetlen öccse, Zrínyi Péter keze lehetett a dologban.

A Csáktornya melletti kursaneci erdőben meghalt Zrínyi Miklós horvát bán temetésére – végrendeletének megfelelően – halála után majd’ egy hónappal, 1664. december 21-én került sor. A jeles hadfit, hadtudóst, költőt Szentilonán, a családi kriptájukba, a pálos kolostorban helyezték végső nyugalomra. 


Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály