menu in

Miután Dzsingisz egyesítette a mongol nyelvű törzseket (1206), oly hatalmas birodalom született keleten, mely három évtized múlva már a Koreai-félszigettől egészen az orosz pusztákig terjedt, s Kijev eleste (1240. december 6.) után a mongol hódítás elérte Közép-Európát. Batu kán, a mongol seregek vezére három levélben is megadásra szólította fel IV. Béla magyar királyt, aki bár minden erejével az ellenállás megszervezésére törekedett, a magyar állam belpolitikai válsága miatt mindez nem bizonyult elégségesnek.

Az invázió 1241 kora tavaszán érte el a Magyar Királyságot. Március 12-én Tomaj Dénes nádor a Vereckei-hágónál csatát vesztett Batu ellen, s a mongolok benyomultak az országba. Béla Pestre hívta össze a királyi sereget és az ország nemeseit, s a magyar had megindult kelet felé. A tatárok nem bocsátkoztak harcba, mert Sibán, az előőrs parancsnoka rosszul mérte fel az erőviszonyokat, s úgy vélte, a magyar sereg erősebb. A mintegy 120 000 harcost számláló mongol haderőből ekkor még csak a Batu által vezetett fősereg tartózkodott az országban, megközelítőleg 60 000 katona. Ezzel szemben a magyar sereg létszáma nem lehetett több 30 000 főnél.

A tatár elősereg végül a Sajó bal, míg a magyar hadak a folyó jobb partján, Muhi falu közelében vertek tábort. A hadállások elfoglalása már önmagában jelentős előnyt biztosított a mongoloknak. Míg ugyanis a tatárok a Sajó partszakaszán húzódó magaslatok mentén szélesebb sávban álltak fel, addig a magyar sereg sík terepen, kis területre tömörülve alakította ki táborát. A rendkívül nehézkes belső közlekedés mellett a magyar sereg mozgásterét szűkítette, hogy a tábort szekerekkel vették körbe. Tamás spalatói főesperes krónikája szerint Batu találóan úgy jellemezte a magyarokat, mint „pásztor nélküli nyájat, kiket igen szűk akolban zártak el”.

Április 11-re virradó éjjel Csák Ugrin kalocsai érsek és Kálmán herceg még megakadályozták, hogy Sibán előőrse átkeljen a folyón, azonban míg a magyar táborban a vélt győzelmet ünnepelték, a tatár fősereg Batu és Szubotáj vezetésével két oldalról elözönlötte a Sajó jobb partját, s április 12 kora reggelén a tatár csapatok gyűrűje körbezárta a tábort. Valódi csatára lényegében nem került sor, a mongolok nyílzáport zúdítottak a magyar táborra, az onnan nagy nehezen kimenekülőket pedig legyilkolták.

Batu serege néhány nap alatt egészen a Dunáig menetelt, s közben a mongol hadak addig Moldvát dúló bal szárnya Kadán vezetésével benyomult Erdélybe, míg a lengyel területeken pusztító jobb szárny a Szepességen keresztül tört be az országba. 1242 januárjában átkeltek a Duna jegén, s lerohanták az ország nyugati területeit. Kadán kísérletet tett Béla foglyul ejtésére, s Spalatón át egészen Trau váráig üldözte a királyt, ahol végül az biztos menedékre lelt. 1242 márciusában végül váratlanul, de jól szervezetten kivonultak az országból.

A Muhinál elkövetett hadvezetési és stratégiai hibák hűen tükrözik a korabeli magyar állam és társadalom válságát. A királyi had alapját képező várszervezet bomlása felgyorsult, ugyanakkor a főúri magánhadseregek még nem képviseltek olyan erőt, amivel azt pótolni tudták volna. Mindezt fokozta az uralkodó és a vezető társadalmi rétegek közismerten feszült viszonya. Noha Béla megmenekült, a kormányzatot alkotó egyházi és világi méltóságok legtöbbje Muhinál lelte halálát, ami lehetetlenné tette a további ellenállás megszervezését.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály