menu in

Szent István király, minthogy Imre herceg már korábban meghalt, unokaöccsére, a velencei Orseolo Péterre hagyta királyságát. Az ifjú uralkodó azonban nem tudott alkalmazkodni a magyar viszonyokhoz, s mivel mind az egyházi, mind a világi vezetőréteggel konfliktusba keveredett, a magyar főemberek 1041-ben felkoncolták tanácsadóit, maga Péter pedig III. Henrik német király (1039–1056, 1046-tól császár) udvarába menekült. A palotaforradalom Aba Sámuel udvarispánt emelte trónra, aki tudta, hogy mivel Péter a német király pártfogását élvezi, koronáját a csatatéren kell majd megvédenie. A Száli-dinasztia történetíróival a hűtlenség és a pogányság bélyegét ragasztotta a magyarokra, s így intervenciós politikáját a kereszténység védelmében folytatott szent háború köntösébe bújtatta; Henrik ennek szellemében vezetett három hadjáratot a Magyar Királyság ellen 1041 és 1044 között.

Aba, annak érdekében, hogy sikerrel vívhassa meg folyamatos háborúit a német birodalommal, maximalizálni igyekezett haderejét, ezért belpolitikáját az a törekvés határozta meg, hogy a lehető legnagyobb mértékben hadra foghassa a társadalom legszélesebb rétegét kitevő közrendűeket. E réteg tagjait, noha személyükben szabadok voltak, a nemzetségi társadalmi rend felbomlása során a lesüllyedés veszélye fenyegette. Lényegében vagyontalanok voltak, mindössze lóval és fegyverrel rendelkeztek, megélhetésüket a hadizsákmányból kapott rész és a prédálás biztosította.

A krónikák arisztokratikus szemlélete elítélte Aba társadalompolitikáját, ami hűen tükrözi, hogy az elit rossz szemmel nézte a király „parasztokkal és nemtelenekkel” közösködő magatartását, ugyanakkor a népi hagyomány, amint az Anonymus gestájában olvasható, megőrizte a kegyes király alakját. Aba a háborús nyomás alatt vasszigorral kormányozta az országot, amit jól példáz, hogy egy vesztes csata után megvakíttatta egyik seregvezérét, s 40-50, a politikáját nem támogató előkelőt végeztetett ki 1042 húsvétján. A magyar főemberek egy része ezek után Henrik oldalára állt, aki 1044 nyarán megindította harmadik hadjáratát.


A német király 1044 júniusában Sopronnál nyomult be az országba, majd Győr felé vonult, mivel a sereg ott tudott átkelni az ingoványos és mocsaras Rábán. Henrik bajor ellenzéke kapcsolatban állt Abával, s úgy tájékoztatták a magyar uralkodót, hogy a német haderő létszáma viszonylag csekély, ezért Aba összehívta seregét és Ménfőnél szállt szembe az ellenséggel. A francia krónikás, Rudolf Glaber 200 000 fős magyar haderőről ír, ugyanakkor a mérvadó hadtörténeti kutatás csupán 18–20 000 főre becsüli annak létszámát.

Aba vesztét végül főemberei árulása okozta. A magyar krónikáshagyomány szerint ugyanis „Aba király győzelmet aratott volna, hogyha némely magyarok, kik megőrizték barátságukat Péter királynak, nem dobták volna földre zászlaikat és nem menekültek volna el.” A német történetírók a Száli-udvar politikai ideológiájának megfelelően istenítéletként értelmezték a harc kimenetelét, a közel egykorú Altaichi Évkönyvek elbeszélése szerint a csatatéren hatalmas forgószél támadt, amely portengert zúdított a magyarok szemébe.

Külön érdekesség, hogy a magyar írott hagyományban a ménfői ütközet kapcsán értesülünk először a hadjárat következtében elszabaduló járványok megelőzésére tett, meglehetősen drasztikus intézkedésekről; a krónika szerint: „A halottak bűze miatt két hónapig ember nem kelhetett át azokon a részeken, ugyanis az íjászok megölték őket.”
A csatát követően Abát elfogták, s hűtlenség bűne miatt lefejezték. Péter visszaszerezte trónját, s a német király támogatásában bízva tovább folytatta erőltetett újító politikáját, amivel egy, a korábbinál is súlyosabb, immár a pogány múlt szellemi örökségével felvértezett lázadást idézett elő 1046 nyarára.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály