menu in

540 éve történt, hogy az Isza bég vezette török és a Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál által vezetett magyar seregek megütköztek egymással az Alkenyér, Balamér és Felkenyér falvak által határolt mezőn. A csata az 1479 és 1482 közt zajlott török-magyar összecsapások sorozatainak tetőpontja volt, valamint jelentőségét az is erősíti, hogy nem számítva az 1523-as szávaszentdemeteri ütközetet, ez volt az utolsó alkalom ahol magyar hadak, nyílt mezőn, győzelmet arattak egy jelentősebb számú oszmán fegyveres erő fölött.

A török támadásnak több okát is feltételezik a kutatók; egyrészt szerették volna a magyarok „kedvét elvenni” a Havasalföldre irányuló betörésektől és szerették volna megbosszulni Vég-Szendrő várának 1476-os ostromát. A támadó török sereg létszámát a korabeli krónikások 35 ezer főtől egészen 100 ezer főig tették, viszont a jelen kutatások alapján a sereg létszáma 15 és 20 ezer fő között mozoghatott. Jelentősebb része a mozgékony, de kisebb harcértékű akindzsikből és martalócokból állt és szignifikáns volt a havasalföldi vlach segédcsapatok száma is, akiket IV. Basarab vajda vezetett.

A támadó sereg Vég-Szendrőnél gyülekezett és október 9-én lépett Erdély területére a Lator forrásvidékénél található hágón keresztül. Ezzel kezdődött meg a napokon keresztül tartó fosztogatás és pusztítás, mely legsúlyosabban Szászsebes környékét érte majd ezután Zsibód (más néven Balamér) község mellett vertek tábort. Báthori vajda eddig csak halogatta az összecsapást a támadókkal és csak kellő távolságból követte őket, de három nap eltelte után elérkezettnek látta az időt erre. A tapasztalat arra tanította, hogy ne a betöréskör szálljon szembe a támadókkal, hanem akkor, amikor azok már eléggé fáradtak és demoralizáltak a portyázástól és fosztogatástól. Ezen felül szeretett volna időt nyerni arra is, hogy a segítségül hívott Kinizsi Pál temesi ispán, Vuk Brankovics szerb despota és a Jaksics-fivérek csapatai megérkezzenek.

Október 13-án, Szent-Kálmán napján a törökök megkezdték a tábor elbontását, mivel hírt kaptak a közeledő magyar seregről, de ez már késő volt, mivel Báthori addigra a környező erdőkbe „lopta” és csatarendbe állította csapatait. A jobb szárnyat Kinizsi vezette nehézpáncélos lovasságával vele szemben állt Ali bég és csapatai. A balszárnyat Brankovics irányította, alá beosztva Jaksics Demeterrel és huszárjai illetve a szász és vlach csapatok, akikkel szemben Malkacs-oglu Báli bég akindzsijei álltak. A magyar centrumot Báthori vezette és vele szemben állt Isza bég.

A csata azzal vette kezdetét, hogy egy török főember kilovagolt az erdélyi seregek elé és először Kinizsi majd Báthori aztán a despota előtt is köpött egyet, ezután a szászok közül kilovagolt egy vitéz, fejét vette a töröknek és majd azt bemutatva a magyar sereg felé, megindult a támadás. A leghevesebb harc a centrumban bontakozott ki, és a kezdetben Isza bég csapatai álltak nyerésre. A helyzet még drámaibbá vált, amikor Báthorit a törökök lerángatták lováról és erre az erdélyi csapatok futásnak eredtek. A sebesült vajdát egy Nagy Antal nevű vitéz tudta megmenteni, majd ezután Báthorinak, sikerült megfognia a menekülő sereget. A balszárnyon szintén nagy intenzitású, de döntetlen küzdelem folyt, egyedül a Kinizsi által vezetett jobbszárnyon történt meglepetés. Még Kemálpasazádé törtök krónikás is megjegyzi, hogy Ali bég gyáván megfutamodott a csatából, így Kinizsi csapatai ellenfél nélkül maradva oldalba és hátba támadták az oszmán centrumot. A többórás kemény küzdelem akkor ért véget, amikor Isza bég is súlyosan megsebesült és kidőlt a sorból, ezt követően a török centrum összeomlott, majd a magyar sereg rávetett magát Malkacs-oglu csapataira, akik súlyos veszteségek után, szintén menekülőre fogták a dolgot. A csata még nem ért véget, mert a vlach gyalogság tartotta magát, de az ellenük küldött magyar nehézlovasok felmorzsolták őket. Az ütközet hátralévő szakasz már mészárlássá alakult, a menekülő török és havasalföldi csapatokat kíméletlenül üldözték és ennek csak a sötétedés vetett véget. Akik messzebbre jutottak, azokkal sokszor a környékbeli lakosság vagy az éhség és kimerültség végzett.

A törökök veszteségét nagyjából 6000 főre teszik, maga Isza bég is elesett, ezzel szemben áll a magyar sereg 3000 fő körüli vesztesége. A csatát követően a győztesek tort ültek, ahol a beszámolók szerint az ellenfelek hulláit használták asztalnak és ülőalkalmatosságnak, maga Kinizsi Pál pedig a fogával emelt fel egy török holttestet és azzal lejtett győzelmi táncot.
Az ütközet rengeteg krónikást, mint Bonfini, a lengyel Jan Dlugosz és az osztrák Jacob Unrest megihletett és még évtizedekkel később is hivatkoztak a magyar sereg győzelmére. Nem maradt el a magyar válaszcsapás sem: 1480-ban Brankovics despota vezetésével a törökök által megszállt Bosznia és Szerbia területére nyomultak be és portyáztak. Az igazi eredmény azonban az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság között megkötött béke volt, ami egészen 1521-ig tartott.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály