menu in

Az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének kézifegyverei az első világháborúban

A haditechnikai és a hadviselés fejlődését követve az első világháborút megelőző évtizedekben az osztrák-magyar haderő fegyverzete jelentős változáson, modernizáción esett át. Ennek köszönhetően a háború előestéjén a dualista állam katonáinak egyéni fegyverzete nem sokban maradt el, nem sokban különbözött a többi európai nagyhatalom hadereje által alkalmazottaktól.

A fegyverek fejlesztését és rendszeresítését a császári és királyi Hadügyminisztérium és az alárendeltségébe tartozó Katonai Műszaki Bizottság felügyelte, irányította. Az itt dolgozó szakemberek feleltek azért, hogy a dunai monarchia fegyverzetének és felszerelésének minősége megfeleljen a mindenkori követelményeknek. A Bizottság által bevizsgált és bevezetésre javasolt fegyvereket az uralkodó legfelsőbb jóváhagyásával rendszeresítették. Ennek a hivatalos eljárásnak az éve volt az adott eszköz M, azaz Muster, Modell, vagyis magyarul minta száma.

 

Hidegfegyverek

A különböző szúró- és vágófegyverek a 20. századra sokat veszítettek korábbi jelentőségükből, de az első világháborúban használatukra, főleg a kezdeti időkben, még gyakran sor került. A kivont karddal végrehajtott lovasrohamoknak és a tömeges gyalogsági szuronyrohamnak az állásháború sajátosságai, a műszaki akadályok, a sűrű tüzérségi tűz és a géppuskák vetettek véget, de a közelharcban a hidegfegyverek nélkülözhetetlenek maradtak.

A tiszti kar számára a szálfegyverek fontos állományjelző jelképnek számítottak, így sokáig ragaszkodtak a kardviseléshez. A legtöbben az 1861 M gyalogostiszti karddal voltak ellátva, amelyet bőr kardszíjon a derekukra övezve viseltek, és amelyet az uralkodó névjelével díszített, fémszövésű kardbojttal ékesítettek.

A Monarchia szárazföldi haderejének közel egyharmada a lovas fegyvernemhez tartozott, akik a lőfegyverek mellett tradicionálisan valamilyen kardfélével is rendelkeztek. A dragonyos, huszár és ulánus csapatnemek egységes kivitelű lovassági szablyáját 1904-ben rendszeresítették, amely masszív, erős pengéje okán egyaránt alkalmas volt szúrások, vágások és ütések kivitelezésére. Miután a lovasság is lövészárokba kényszerült, használatukkal és viselésükkel felhagytak.

Külön említést érdemel a műszaki alakulatok, illetve a műszaki beosztású katonák utászkardja, amelyek széles, robosztus pengéjével kisebb fák kivágására is alkalmas volt.

A legalapvetőbb egyéni szálfegyverek az ismétlőpuskákhoz tartozó szuronyok voltak. Az osztrák-magyar haderőben rendszeresített Mannlicher puskafélékhez egy 25 cm pengehosszúságú, egyélű, kés alakú bajonett tartozott, amelyet kétféle kivitelben készítettek. A tisztesi és altiszti állomány számára a szuronybojt befűzéséhez és rögzítéséhez szükséges karika és kengyel is került a fegyverre. A szuronyt a markolattüskén lévő gyűrű és a markolaton található, nyomógombos bajonettzár segítségével lehetett a puskára tűzni.

 

Lőfegyverek

Az 1914 előtti három-négy évtizedben fontos változásokon estek át az osztrák-magyar kézi lőfegyverek. Az elöltöltő, feketelőporral működő puskákat az 1870-es években felváltották a hátultöltő, majd 20 éven belül a többlövetű, gyérfüstű lőporral működő ismétlőfegyverek. Az 1910-es évektől kezdve pedig egyre nagyobb számban jelentek meg a haderőben a korszerű önműködő tűzeszközök, a géppuskák, öntöltő pisztolyok. A Steyrben és a Budapesten működő két nagy fegyvergyár korszerű gépparkja havi több ezer kézilőfegyver előállítását tette lehetővé.           

Az 1914-ben mozgósított közel másfél millió katona egyéni fegyverzete a szárazföldi haderő hármas tagozódásának megfelelően igencsak vegyes képet mutatott. Míg az első vonalba tartozó alakulatok mindegyike viszonylag modern fegyverzettel rendelkezett, addig a például a népfelkelés számára még egylövetű, korszerűtlen Werndl puskákat is kiosztottak.

 

Maroklőfegyverek

A pisztolyfélék elsősorban a parancsnoki állomány, a vezetési törzsekbe beosztottak, jellemzően a tisztek egyéni önvédelmi lőfegyverei voltak. Ezen kívül a legénység, főleg az altiszti kar azon tagjai részére írták elő pisztolyok viselését, akiknek a feladatuk ellátásához nem volt szükség a nagyobb tűzhatású, hosszabb tűzfegyverekre, amelyek fizikailag akadályozták volna őket a feladataik ellátásában. Két nagy csoportjuk, a forgópisztolyok, vagyis a revolverek és az öntöltő pisztolyok közül a világháború kitörésekor a Monarchia hadereje többféle típussal is rendelkezett.

A forgópisztolyokat a bécsi Gasser fegyverüzem két terméke képviselte 1914-ben. A hatlövetű, egyszeres működésű (Single Action) 9 mm-es Gasser/Kropatschek forgópisztoly a gyalogostisztek oldalfegyvere volt. Műszaki és lövésszaki szempontból nem volt túl korszerű, de nem sokban maradt el német és francia kortársaitól. A töltényeket egyesével lehetett a forgódobba illeszteni, majd az ellőtt töltényhüvelyeket szintén egyesével kellett onnan eltávolítani. A gyalogtiszti forgópisztolyt barna színű, borjúbőrből készült táskában, derékra csatolva viselték.

Modernebb utóda, az 1898 M 8 mm-es Rast/Gasser forgópisztoly technikai megoldásai és a kivitelezés minősége szempontjából Európa egyik legmodernebb forgópisztoly-konstrukciójának számított. A nyolclövetű fegyver egyik jellegzetessége, hogy szétszedéséhez nem volt szükség külön szerszámra, mert a tok oldalát és a markolathéjakat a sátorvas kiakasztása és előrebillentése után könnyen és gyorsan el lehetett távolítani. A pisztoly töltése és ürítése hasonló volt elődjéhez, de lehajtható töltőkapuja egyben biztosítóberendezésként is szolgált. A forgópisztoly tokja barnára festett borjúbőrből készült, amelyet a gyalogságnál derékra, a lovasságnál pedig a vállra szíjazva viseltek.

A fegyver leváltása viszonylag korán, az 1910-es évek elején megkezdődött, melynek oka az öntöltő pisztolyok egyre növekvő népszerűsége volt.

Az osztrák-magyar haderő első nagyobb tételben használt öntöltő pisztolya az 1907 M 8 mm-es Roth/Krnka volt. A közvetlen zárhátrasiklásos, rövid csőhátrasiklásos működésű, szilárd reteszelésű fegyver tárja a marokaltban rögzített, így töltését felülről, töltősín segítségével lehetett elvégezni. Ez a megoldás 1907-ben egyáltalán nem számított szokatlannak, legfeljebb kissé korszerűtlennek. A fegyverhez rendszeresített barna bőrből készült pisztolytáskában a fegyver mellett két papírdobozba csomagolt, 10 töltényt befogadó töltőlécet is el lehetett helyezni. A táskát a gyalogságnál derékszíjra fűzve, a lovasságnál vállszíjon viselték.

A pisztolyt 1908-ban elsőként a lovasságnál vezették be, majd a későbbiek során a teljes haderőben használatba került. A fegyvert Steyrben és Budapesten is gyártották, 1914-ig a két üzemben összesen mintegy 100.000 darab készült belőle.

1912-ben egy még korszerűbb maroklőfegyver került a haderőbe, a 9 mm-es Steyr öntöltő pisztoly. A közvetlen zárhátrasiklásos, rövid csőhátrasiklásos rendszerű, szilárd reteszelésű pisztoly szánbiztosítóval is rendelkezett, így csőre töltve is viselhették. Robosztus külseje, megbízható működése miatt a katonák kedvelték. Hátránya volt, hogy elődjéhez hasonlóan a 8 töltényt befogadó tárját a markolatba építették, így azt felülről, töltősín segítségével kellett megtölteni. Pisztolytáskája a Roth/Krnka modell némileg módosított változata volt.

A fegyver csak az 1914-es nyári mozgósítást követően került nagyobb mennyiségben a csapatokhoz, az első világháború során a legelterjedtebb osztrák-magyar maroklőfegyvernek számított.

 

Puskafélék

Az Osztrák–Magyar Monarchia első világháborúban használt puskaféléit az 1880/90-es években elvégzett fegyverzeti modernizáció során fejlesztették ki. Ebben a szűk tíz évben kellett a Katonai Műszaki Bizottságnak megtalálnia az ideális szerkezetű ismétlőpuskát, valamint megoldania a kis űrméretű puskatöltény és a gyérfüstű lőpor bevezetésével járó problémákat. A többféle hazai és külföldi modell közül végül a német származású konstruktőr, Ferdinand Mannlicher puskái lettek rendszeresítve. Fegyvereinek jellegzetes vonása az egyenes húzású zárdugattyús rendszer, amelyet a töltés-űrítés egyszerűsítése és ez által a tűzütem fokozása céljából szerkesztettek meg.

A Monarchia legismertebb, legelterjedtebb és egyben legsikeresebb lőfegyverei az 1895 M. 8 mm-es Mannlicher puskafélék. A Mannlicherekből a kor szokásának megfelelően az egyes fegyver- illetve csapatnemek számára eltérő kivitelű altípusok készültek. A haderő összetételéhez igazodva természetesen a gyalogság ismétlőpuskáiból készült a legtöbb.

Az egyeneshúzású zár lehetővé tette, hogy a kireteszelést, az ürítést, a kivetést, a töltést, és az ütőszeg felhúzását a zárfogantyú egyszerű előre- és hátrahúzásával lehessen elvégezni. A rendszer hátrányai igazából csak az első világháború során fellépő nagy igénybevétel alatt derültek ki.

A Mannlicher puskák lőszere az 1893 M 8x50 mm-es élestöltény volt, de ezen kívül még számos töltényfajta létezett ebben az űrméretben. Az 1893 M lőszer peremes rézhüvelye jellegzetes palack alakú, ólomlövedéke félgömbhegyű. A 15 gramm tömegű lövedék 580 m/s sebességgel hagyta el a csőtorkolatot, amely érték a korszak más hadipuskáihoz mérten alacsonynak számított. Ez a sebesség jórészt a lövedék korszerűtlen alakjának volt köszönhető. A töltényeket az 1890 M puskatöltény-tár, azaz a töltőkeret fogta egybe, amelyet kettesével, papírba csomagolva kaptak meg a katonák.

A fegyver tűzkésszé tételéhez legelőször a zároló-biztosítót kellett elfordítani, majd a zárat a fogantyúnál fogva hátrarántani. Ez után lehetett a töltőkeretbe foglalt öt töltényt az adogatórugó ellenében felülről a tárba tölteni. A töltőkeret mindaddig a tárban maradt, amíg az utolsó töltény el nem fogyott. Ha ez megtörtént, a keret a tár alsó részén lévő nyílásán kiesett. A tár megtöltése után a zárat erőteljesen előre kellett nyomni, hogy megtörténhessen a töltés, a zárolás és az ütőszeg felhúzása. A zároló-biztosítóval a puskát csőre töltve, lövésre készen lehetett tartani. A puska felcsapható keretirányzékkal rendelkezett.

A Mannlicher puskák viseléséhez egyféle méretben készült borjúbőr puskaszíjat használtak, melynek egyik végén tüskés csat, a másikon pedig bújtató található.

Azon csapatok számára, amelyeknek nem a gyalogsági fegyverekkel való tűzharc megvívása volt az elsődleges feladata, a puskákhoz teljesen hasonló, de rövidebb csövű kurtályokat rendszeresítettek. A tüzér, a trén, a műszaki, az egészségügyi, stb. alakulatok fegyvere a csőhosszon és az irányzék beosztásán kívül műszakilag semmiben nem különbözött az ismétlőpuskától.

A lovassági alakulatok számára gyártott Mannlicher karabélyok a hasonló méretű kurtályoktól abban tértek el, hogy oldalról lehetett rájuk felfűzni a szíjat és nem tartozott hozzájuk szurony. Az első háborús hónapok után, mikor a lovasság a nyeregből a lövészárkokba kényszerült, ez utóbbi rossz döntésnek bizonyult. Ezért 1914 decemberétől már a lovasság karabélyait is ellátták szuronnyal.

Az 1895 M. Mannlicher puskaféléket a steyri mellett a budapesti fegyvergyárban is gyártották.

 

Géppuskák

Az első világháborúban a gyalogsági tűzrendszer legfontosabb elemei, a védelem gerincei a géppuskák voltak.

Ausztria–Magyarország azon hadviselő államok közé tartozott, ahol nem Maxim licencét vásárolták meg, hanem saját géppuska fejlesztésébe kezdtek. Ennek tervező mérnöke, egyben névadója a német származású Andreas Wilhelm Schwarlose volt. Olyan fegyvert kívántak megalkotni, amely könnyebb, mint a Maxim modellek, lőszere megegyezik a rendszeresített gyalogsági puskáéval, és az összes haderő-, fegyver- és csapatnem számára egyaránt alkalmas. A Schwarzolse géppuskák a steyri fegyvergyárban készültek, és 1907-ben rendszeresítették a haderőben.

A fegyver jellegzetessége a zár működésében rejlett. A zár tömegét úgy sikerült csökkentetni, hogy a helyretolórugó mellé egy csuklós késleltető rendszert iktattak be, amely arra szolgált, hogy a lövés pillanatában a lőporgázok visszaható erejének a hatására a zártömb ne azonnal, hanem fokozatosan induljon el hátra. Sajátos tartozéka volt a Schwarzlose géppuskáknak az önműködő olajozó tartály, amely a zár mozgásával szinkronban minden egyes töltényre pár csepp olajat juttatott, megkönnyítve a kilőtt hüvely kihúzását. A lövések miatt felforrósodó cső hűtésére a három literes űrtartalmú hűtőburokban lévő víz szolgált. Ez a vízmennyiség ezer lövés leadása után forrt fel, a gőz egy csövön keresztül távozott, így a hűtőfolyadékot időnként pótolni kellett. A töltényes rakasz 250 darab vászonhevederbe fűzött 1893 M 8 mm-es puskatöltényt tartalmazott. A fegyver tűzkésszé tételéhez a hevedert a géppuska alsó részén található adogatóba kellett fűzni, majd a töltőemelőt köríves mozdulattal hátra kellett húzni. A géppuskát a fegyver fogantyúi között található billentyű lenyomásával lehetett elsütni. Fontos tartozék volt az összecsukható háromlábú állvány, amelyek lábaiból hosszabbító szárakat lehetett kicsúsztatni, így a géppuskával földközelből, térd- és csípőmagasságból is lehetett pontosan tüzelni.

Az 1907-ben rendszeresített géppuskát 1912-ben korszerűsítették, a 300 lövés percenkénti tűzgyorsaságot 450-500-ra növelték, nagyobb lett az olajozó tartály, valamint jellegzetes, tölcséres lángrejtőt is kapott. Az 1907/12 M géppuskának keresztelt modernizált fegyvereket a háború folyamán a csőköpenyt védő páncélburkolattal és a kezelőket óvó pajzzsal is ellátták. 1915-ben új kiegészítőként megjelent egy speciális toldat, amely segítségével a géppuskákat légvédelmi célra is könnyebben lehetett használni. Ugyanezen célból válltámasszal és körcélgömbbel is ellátták a Schwarzlose géppuskákat. Egy komplett géppuska, pajzzsal, állvánnyal, víz és olaj nélkül közel 70 kg tömegű volt.

A háború kitörésekor egy gyalogos zászlóalj általában egy géppuskás osztaggal, azon belül két géppuskával rendelkezett. Ez a szám a háború előrehaladtával jelentősen növekedett, és a géppuskák a gyalogság legfontosabb harceszközévé, a tűzrendszer nélkülözhetetlen elemeivé váltak.

 

Kézigránátok

Annak ellenére, hogy az orosz-japán és a második balkáni háború tapasztalatai alapján az osztrák-magyar hadvezetés tisztában volt a kézigránátok jelentőségével, 1914-ben még nem állt ilyen rendszerben a haderőben. A háború kezdeti időszakában így a katonák improvizált, vagy az ellenféltől zsákmányolt robbanótesteket használtak. Csak 1915 tavaszán kezdődtek meg azok a kísérletek, amelyek majd az első osztrák-magyar kézi- és puskagránátok rendszeresítéséhez vezettek.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály