menu in

Stromfeld Aurél pályafutását az elmúlt száz esztendő során történetírásunk többféleképpen értékelte. Azonban a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének vezérkari főnökeként, hadseregszervezőként végzett tevékenységét senki sem vitatta, az általa tervezett északi hadjárat sikerében vállalt meghatározó szerepe sohasem volt kétséges.

Stromfeld Aurél 1878. szept. 19-én értelmiségi szülők gyermekeként született Budapesten. Bár mérnök végzetségű édesapja nem támogatta, mégis a katonai pályát választotta. 1892-ben jelentkezett a Ludovika Akadémiára, amelyet 1896-ban jeles eredménnyel fejezett be. 1896. aug. 18-án hadapród tiszthelyettesként került a m. kir. 18. soproni honvéd gyalogezred állományába, ahol hadnagyi előléptetését is kapta 1897. nov. 1-jén. Egy hónap múlva, dec. 1-jén áthelyezték a m. kir. 11. munkácsi honvéd gyalogezredhez, ahol előbb irodai szolgálatot, majd zászlóalj segédtiszti beosztást látott el. 1900. júl. 31-én a Ludovika Akadémia felsőbb tiszti tanfolyamát is sikerrel végezte el, majd jelentkezett a bécsi vezérkari tisztképző intézménybe, a Hadiiskolába, amelyet 1902. aug. 31-én „igen jó” eredménnyel fejezett be. Közben, 1900. nov. 1-jén főhadnaggyá nevezték ki. A kiváló képességekkel rendelkező főhadnagyot 1902. nov. 1-jével a cs. és kir. vezérkarhoz, előbb a bécsi cs. és kir. II. hadtestparancsnoksághoz, majd a m. kir. pozsonyi IV. honvédkerületi parancsnokság állományába osztották be mint fogalmazótiszt. 1905. máj. 1-jén II. osztályú századossá lépett elő, és áthelyezték a m. kir. 9. kassai honvéd gyalogezred állományába, ahol századparancsnoki, később zászlóaljparancsnok-helyettesi beosztásokat látott el. 1907. jan. 1-jétől a m. kir. III. honvédkerület tisztiiskolájában hadtörténetet, harcászatot és földrajzot oktatott. Tanári pályafutása folytatásaként 1907. szept. 1-jén a Ludovika Akadémiára helyezték, ahol a harcászat és hadseregszervezet tanáraként vezérkari századossá nevezték ki. A tanári katedrától négy esztendő múlva vált meg, 1911. nov. 1-jétől a Honvédelmi Minisztérium állományában folytatta pályafutását. Kezdetben fogalmazótisztként, később osztályvezető-helyettesként, de katonai szakírói tevékenységét továbbra is folytatta. 1912. nov. 1-jén őrnaggyá léptették elő. 1913. márc. 1-jén a m. kir. 41. honvéd gyaloghadosztály vezérkari főnöki beosztásába helyezték. E beosztásában éppen három hónapig tevékenykedett, mert 1913. máj. 31-étől a cs. és kir. Hadiiskola harcászat tanára lett. Az I. világháború kitörése a cs. és kir. XIII. hadtest parancsnokságán találja, ahol 1914. júl. 28-ától különféle vezérkari tiszti beosztásokat látott el. Közben, 1915. márc. 1-jén alezredessé lépett elő, majd a szerb hadszíntéren harcoló hadtestnek vezérkari főnök helyettese lett. 1915. aug. 13-án vette át az orosz harctéren küzdő cs. és kir. Henriquez altábornagy csoportja vezérkari főnöki beosztását, ahol első feladata volt az újonnan felállított csoport parancsnokságának felállítása volt. A jószándékú, de szigorú parancsnokot 1915. szept. 25-én a Hadfy Imre altábornagy vezette csoport vezérkari főnöki beosztásába helyezték át. Ezt követően, rövid ideig a m. kir. 20. népfelkelő gyalogezred parancsnokságát is ellátta. 1917. ápr. 5-én a cs. és kir. XXVI. hadtest vezérkari főnöke lett, ahol 1917. aug. 1-jén ezredesi rendfokozatot kapott. E beosztásában a világháború végéig, az osztrák–magyar haderő összeomlásáig szolgált. Az I. világháborúban nyújtott teljesítményéért számos kitüntetésben részesült. A kiválóan képzett, alárendeltjei közt is kedvelt tiszt a következő kitüntetéseket érdemelte ki: Osztrák Császári Vaskorona Rend III. és II. osztálya, Osztrák Császári Lipót Rend lovagkeresztje, Katonai Érdemkereszt III. osztálya.  

A frontról történő hazatérése után, 1918 novemberétől a Ludovika Akadémia parancsnokának nevezték ki. 1918 decemberétől részt vett a politikai életben is, belépett a Szociáldemokrata Pártba.  1919. jan. 18-ától a Berinkey-kormány hadügyi államtitkára lett. A román hadjárat megindítása után a Forradalmi Kormányzótanács ápr. 19-én a Keleti Hadsereg vezérkari főnökévé, máj. 4-én a Vörös Hadsereg vezérkari főnökévé nevezte ki. Nevéhez fűződik a Vörös Hadsereg megszervezése. A Clemanceau-jegyzékek elfogadása elleni tiltakozásul jún. 29-én lemondott. A Tanácsköztársaság bukása utáni perében 2 év 9 hónapi börtönre ítélték, megfosztották rendfokozatától, kitüntetéseitől és nyugdíjától. A hadbíróság nem katonai tetteiben marasztalta el, hanem, mert bár módja lett volna fellépni a vörös hatalom ellen, azt nem tette meg, sőt azt tevékenységével meghosszabbította. 1921-ben kiszabadul, raktárnokként, majd magántisztviselőként dolgozik. Aktív szerepet vállalt a baloldali politikai életben. Emiatt 1923-ban újra letartóztatják, fél év múlva szabadult. Fiatal kora óta visszatérő torokgyulladásában, 1927. okt. 10-én hunyt el Budapesten. Felségével közös sírja a Fiumei úti sírkertben található.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály