menu in

A magyar történelemben számos, Erdélyből származó nemesi család játszott évszázadokon keresztül meghatározó szerepet. Az 1867-es kiegyezéssel megvalósult, rég óhajtott unió, vagyis az Erdéllyel történő egyesülés az erdélyi nemesi családok számára is új távlatokat nyitott. Részt vehettek az Osztrák – Magyar Monarchia politikai, gazdasági és kulturális életében egyaránt. Pest – Buda, majd Budapest, valamint Bécs mágnesként vonzotta a változásra, fejlődésre nyitott erdélyi nemességet is. E nemesi családok közé tartozott az Apor család is.  

Apor Sámuel 1856. aug. 27-én született Sopronban. A gimnázium elvégzését követően 1875. febr. 22-én lépett a cs. és kir. I. Ferenc József császár 6. ulánus ezred kötelékébe. A megfelelő eredménnyel letöltött hadapródi évek után hadnaggyá 1877. máj. 1-jén, a cs. és kir. 8. huszárezred kötelékében léptették elő. 1878-ban szakaszparancsnokként hadnagyi rendfokozatban részt vett a Bosznia-Hercegovina elfoglalására indított hadműveletben. Főhadnagyi rendfokozatát 1881. nov. 1-én kapta. Közben az ezredben szakaszparancsnoki beosztásokat látott el, majd 1882. dec. 1-én kinevezték a cs. és kir. nagyszebeni székhelyű XII. hadtest parancsnokának szárnysegédévé. A jó úszóként és vívóként nyilvántartott főhadnagy 1887. jún. 10-én visszakerült ezredéhez, ahol előbb ideiglenes századparancsnok, majd az ezred altisztképző iskolájának parancsnoka lett. 1889. máj. 1-én ideiglenes századparancsnokként II. osztályú kapitánnyá léptették elő. Tényleges századparancsnoki beosztását I. osztályú kapitányi előléptetésével együtt 1891. máj. 1-én kapta. Pályafutása 1900. nov. 1-én nagy ívű fordulatot vett, ugyanis ekkor őrnagyi rendfokozattal az uralkodó szárnysegédeként a bécsi császári udvarhoz került. 1904. nov. 1-étől mint alezredes visszahelyezték a cs. és kir. 8. huszárezred kötelékébe. 1905. jan. 1-étől ugyanitt osztályparancsnoki beosztást látott el. Huszár ezredesi kinevezését 1907. nov. 1-ével hagyta jóvá az uralkodó. 1908. márc. 7-én pedig megkapta a cs. és kir. 13. huszárezred parancsnokának beosztását. Közben a majd két esztendeig Bécsben tartózkodó német trónörökös, Vilmos főherceg szolgálatában is állt. 1912. júl. 27-én a cs. és kir. 6. lovasdandár parancsnoka lett, majd nov. 1-én a dandárparancsnoki beosztásához a vezérőrnagyi előléptetést igazoló okiratot is átadták számára. Az I. világháború kitörése dandárparancsnoki beosztásban érte. A kiváló lovas hírében állt vezérőrnagyot 1915. ápr. 9-én áthelyezték a m. kir. honvédséghez. A m. kir. 5. honv. lovashadosztály parancsnokságával bízták meg. A hadosztály-parancsnoki beosztáshoz altábornagyi rendfokozat járt, amelyet 1915. aug. 29-én kapott meg. I. világháborús helytállását számos kitüntetéssel ismerte el a hadvezetőség, illetve az uralkodó. Persze már a világháború előtt is jó néhány belföldi és külföldi kitüntetéssel rendelkezett. Külföldi kitüntetései nagy részét az uralkodó szárnysegédeként kapta. Számos külföldi kitüntetése közt találjuk pl. a Porosz Korona Rend II. osztályát , az Orosz Szt. Szaniszló Rend II. osztályát, a Szász Albert Rend középkeresztjét, a Románia Csillaga Rend tiszti keresztjét vagy a Porosz Vörös Sas Rend II. osztályát. Első hadi kitüntetését, a Hadiérmet 1878 decemberében kapta a Bosznia-Hercegovina elfoglalásakor nyújtott hősiességéért és hírszerzési tevékenységéért. A boldog békeidők első magasabb kitüntetését, az Osztrák Császári Vaskorona Rend III. osztályát 1911-ben vehette át. Természetesen rendelkezett a korszakban szinte minden tiszt által birtokolt kitüntetésekkel is. Ezek közé tartoztak pl. a Katonai Érdemérem vörös szalagon, az 1898-ban és az 1908-ban, az uralkodó trónra lépésének 50., illetve 60. évfordulójára adományozott jubileumi kitüntetések vagy a tiszti szolgálatban eltöltött éveket jelölő úgynevezett tiszti szolgálati jelek. A jelentősebb I. világháborús hadi kitüntetések sorát az 1915. aug. 18-án adományozott Osztrák Császári Lipót Rend lovagkeresztje nyitotta meg. A második magas kitüntetésre alig több mint 1 esztendőt sem kellett várnia. 1916. nov. 11-én megkapta az Osztrák Császári Vaskorona Rend II. osztályát. Világháborús harctéri szolgálata során megfordult az orosz és a román harctéren is. A harctértől 1917 júliusáig csupán 7 hetet töltött távol.  Az utóbb említett kitüntetést azonban már betegen vehette át, mert a levéltári dokumentumok szerint 1917. júl. 17-étől előbb a cs. és kir. kolozsvári tartalékkórházban, majd a budapesti Liget Szanatóriumban kezelték. A Kolozsvárott felvett dokumentum sajnos a pontos diagnózist nem említi. Gyászjelentésén is csupán ennyi áll, „a harctéri fáradalmak következtében elhalálozott”.  A halál valódi oka azonban a halotti anyakönyvi bejegyzéséből mégis kiderül. 61. életévében, születésnapja előtt 10 nappal, 1917. aug. 18-án hunyt el vastagbélrák következtében a budapesti Liget Szanatóriumban. Temetésére aug. 20-án került sor a budapesti Farkasréti temetőben. Sírját a közelmúltban a Magyar Honvédség felújíttatta, így az ma is megtalálható.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály