menu in

A Dunai Flottilla a Horthy-korszakban

Az első modern kori magyar folyami hadihajós alakulat az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején került felállításra. A 19. század elején Ausztriának szüksége volt egy, a kornak megfelelő folyami flottára, ezért 1830-ban bécsi székhellyel részvénytársaságot hoztak létre a pénzügyi alapok megteremtésének érdekében. Ez volt a Dunagőzhajózási Társaság (DGT), mely forradalmasította az Osztrák Birodalmon belül a folyami hajózást. 1835-re a Társaság 1 tengeri és 4 folyami gőzössel rendelkezett. 1848-ban a Batthyány-kormány fegyverezte fel az első dunai gőzhajót, a Franz I-t, azzal az indokkal, hogy ezzel meg tudja védeni a magyar kormány a DGT hajóit az Al-Dunán fellázadt titeli szerb lázadókkal szemben. Emellett a Dunán további 10, a Tiszán pedig 5 hajót, valamint több kisméretű uszályt és egy nagy vontatógőzöst alakítottak át hadi célra. A szabadságharc leverését követően leszerelték ezeket a hajókat, ezt követően sokáig nem volt folyami hadihajó a Birodalom folyóin, egészen 1871-ig.

1871-ben a cs. és kir. haditengerészeten belül létrejött a dunai flottilla Budapest központtal, azon belül pedig a Budapesti Tengerészeti Különítmény, mely irányította a folyami flottát. Az új flotta feladata a folyamvédelem volt a Monarchia folyóin, hajóarzenálját az új, modern monitorok és őrnaszádok alkották. Később ezutóbbi hajók képezték a Horthy-korszak Folyamőrségének gerincét.

A naszádok már a vitorlások korában megjelentek, mint kisebb méretű és merülésű hajók, melyek könnyebb tüzérségükkel és gyorsaságukkal segítették a nagyobb hadihajókat. Nagy előnyük volt az olcsóbb és gyorsabb elállíthatóság. A később torpedóval és modern tűzfegyverekkel – ágyúkkal, géppuskákkal – felszerelt hajók hatékonyan vettek részt mind a tengeri, mind a folyami harcászatban egyaránt. A folyami őrnaszádok alapvetően kisméretű, alacsonyabb merülésű hajók voltak. Átlagos hosszuk 40 és 50 m között mozgott, szélességük 6 m, merülésük 1 m volt. A hajótest lemezeinek vastagsága 2,5-3,3 mm vastagok, az oldallemezek teljes hosszában 7,5 mm-esek, a gépházakat 12 mm-es speciális krómnikkel páncéllemezekkel borították. A hajók övvértje 200 mm-rel nyúlt a vízszint alá. A fedélzetek 5,5 mm-es speciális krómnikkelből készültek. A felépítmények 7,5 mm-es oldallemezekkel és 5,5 mm-es felső, speciális krómnikkelből, a parancsnoki tornyok 10-12 mm-es krómnikkelacélból készültek. Fegyverzetük 7-8 cm űrméretű, H/26 ikerlövegből, illetve 2-3 db 7/12 M Schwarzlose 8 mm űrméretű géppuskából állt.

Az Osztrák-Magyar Monarchia egy kifejezetten fejlett, erős folyami flottillával rendelkezett. Hajóállományába 1918. november 1-én 10 monitor, 8 őrnaszád, 2 páncélos motorcsónak, 2 felfegyverzett gőzös, 6 gőzös, 1 tengeralattjáró, 1 siklócsónak, 9 motoros naszád, 1 motoruszály, 7 személyszállító gőzcsónak, 2 gőzcsónak, 21 uszály, 3 tender (8-14 legkisebb kaliber ágyúval felszerelt hadivitorlás), valamint 8 bérelt uszály tartozott. Ez a flottilla tevékenyen részt vállalt az első világháborúban, harcolt a Szerbia és Románia elleni hadjáratban, néhány monitor a Fekete-tengeren és Oroszország ellen is teljesített szolgálatot.

1918. november 3-án Padovában köttetett meg a fegyverszünet a Monarchia és az antant országai között. Ezzel a Monarchia számára véget ért az első világháború. November 6-án végleg levonták a Monarchia piros-fehér-piros lobogóját. Ez az egyezmény előírta, hogy a Monarchiának 6 monitort kellett átadnia az antant országainak. Végül 5 monitorra és 2 őrnaszádra módosult a kérés, mivel az antant megbízottjai szerint egy monitor 2 őrnaszád értékének felelt meg. A kért hajókat Belgrádban kellett átadni. Közben Magyarország november 16-án kikiáltotta függetlenségét és a Károlyi-kormány december 20-ára átadta a kért hajókat.

1919. január 8-án a katonai misszió vezetője, Vix alezredes kérte a Károlyi-kormány hadügyminiszterét, Festetics Sándort, hogy fegyverezzék le a flottilla megmaradt hajóit. Azonban ezt a legénység megtagadta, ezért azt brit tengerészek végezték el, majd szállították el a felszerelést a demarkációs vonalon túlra, először Bajára, majd Újvidékre.

A kizárólag Magyarország tulajdonába került flottilla legénységének létszáma a felére csökkent. Ez elsősorban a hatalomra kerülő Károlyi-kormány pacifista politikájának következménye volt.

1919. március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot. Az új rendszer dunai flottillájába 4 monitor, 6 őrnaszád, 1 tengeralattjáró, 26 motorcsónak, 5 bérelt gőzös és 16 uszály tartozott. Mivel ezeket a hajókat az antant kérésére korábban leszerelték, ezért az új rendszer, bár nem túl erős tüzérséggel, de újra fegyverezte. A hajók részt vettek a cseh-szlovák csapatok támadásának megállításában a Duna Komárom és Esztergom közti szakaszán. Június 24-én Budapesten kitört az ún. ludovikás ellenforradalom, melyhez a dunai flottilla egy része is csatlakozott, ezért nevezik az eseményt „monitor lázadásnak”. Két monitor és három őrnaszád vett részt a megmozdulásban. A hajók levonták a vörös lobogót és felhúzták a piros-fehér-zöld nemzetit. Az egyik őrnaszád több lövést adott le a Szovjet-házra (Hungária Szálló), mely a kommunisták központja volt. A támadást heves ellentámadás követte, ami miatt elvonultak a hajók. Ezt követően a résztvevő hajók az antant által megszállt Bajára indultak, hogy utánpótlást tudjanak felvenni a kommunisták elleni harc folytatásához az ott fekvő hadihajóbázistól. A lázadást 26-ára leverték, az antant pedig Baján elkobozta a hajókat.

A Tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-én véget ért. Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg élén november 16-án bevonult Budapestre, 1920. március 1-én pedig a Nemzetgyűlés kormányzóvá választotta. A Dunaflottillának ekkor nem voltak hajói, viszont tengerészek szolgáltak a kikötőkben. Az átalakított Honvédelmi Minisztériumon (továbbiakban HM) belül létrehozták a 11. osztályt, mely a hadihajózással foglalkozott. A március 1-én kelt hadrend szerint Budapesten, Esztergomban és Gönyűn hadihajós állomásparancsnokság jött létre. Augusztus 1-én a hadihajózás tisztikara 111 főből, legénysége 650 főből állt.  

1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, amellyel az ország nem csupán területének kétharmad részét vesztette el, hanem a hadseregét is erősen korlátozták. A magyar haderő létszámát 35.000 fő önkéntes állományban maximálták, ezen felül megtiltotta a harckocsik, a nehéztüzérség, a géppisztolyok, valamint a katonai repülőgépek rendszeresítését. A békeszerződés rendelkezett a dunai flottilláról is. E szerint minden megmaradt monitort, torpedóhajót és felfegyverzett vízi járművet át kellett adni a Szövetséges - és Társult Főhatalmaknak. Mindemellett az országnak jogában állt a dunai folyamrendőri szolgálat céljaira három felderítő őrnaszádot fenntartani, amely később négyre módosult.

A magyar vezérkar 1920 októberében úgy határozott, hogy az eddigi hadihajózás átszervezésre kerül. Ezt elsősorban a trianoni béke katonai szabályzása miatt kellett végrehajtani, mivel az tiltotta a Magyar Királyság számára a folyami hadihajók fenntartását. A magyar kormány 1921. március 1-i hatállyal felállította a hivatalosan a belügyminisztérium (BM), gyakorlatilag a HM alá tartozó Magyar Királyi Folyamőrséget. A Folyamőrség létszámát eredetileg 5000 főre tervezték, azonban a békeszerződés csupán 3400 főt engedélyezett. A pénzügyi nehézségek miatt ezt a létszámot sosem sikerült elérni a korszakban. A költségvetésben évekig csak 1947 fő szerepelt a folyamőrségnél, amely egy rádióiskolába (híradószázad), egy utászzászlóaljba és egy folyamőr-légvédelmi tüzérosztályba tagozódott. A törvény értelmében a folyamőrség összesen 8 őrnaszáddal rendelkezhetett, melyek vízkiszorítása nem haladhatta meg a 128 tonnát, és az úszóegységeknek összesen 21 db 7 cm-es, 3 db 4,7 cm-es ágyú, valamint 35 db géppuska lehetett felszerelve. Emellett engedélyezett még 2 db 20-30 tonna és 10 db 12-20 tonna vízkiszorítású gépfegyverrel felszerelt motorcsónakot is.

A Folyamőrség a Belügyminisztérium alá tartozott. Egy belügyminiszteri rendelet szerint a folyamőrség feladata a közbiztonság fenntartásán kívül a csempészet és kémkedés megakadályozása, a hajóforgalom, a halászat, a vízi vadászat és a fürdés ellenőrzése. A folyamrendészeti szolgálathoz tartozott a révkapitányság, a rendész század (1927-től zászlóalj), a törzsszázad, a zászlóalj törzs- és parancsnokság.  Az alábbi helyeken alakítottak ki állomáshelyeket: Szeged, Mohács, Barcs, Budapest, Szob, Esztergom, Nyergesújfalu (Piszke), Komárom és Gönyű.

Valójában a Folyamőrség a honvédség szerves részét képezte, és mint annak egyik fegyvernemének, fel kellett készülnie a folyami harcokra. E szempont alapján dolgozták ki szigorúan titkos és bizalmas szabályzatát, amelyet a trianoni béke egyezményeinek betartását felügyelő Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) 1927. évi távozását követően egyre bátrabban változtattak. E szabályzat szerint – a törvényben meghatározottakkal ellentétben - a honvédelmi miniszter a Folyamőrség legfelsőbb katonai elöljáró hatósága, így azzal a legfelsőbb fokon a honvédség főparancsnoka, Horthy Miklós kormányzó rendelkezett.

A Folyamőrség rendfokozati rendszere 1921 - 1938 között az alábbi módon állt fel: vezérfőkapitány, vezérkapitány, főkapitány, I. o. törzskapitány, II. o. törzskapitány, főhadnagy, hajónagy, hajógyakornok, alhajónagy, tiszthelyettes, törzsőrmester, hajómester, negyedes, rajos, I. o. folyamőr, II. o. folyamőr. Ez 1939 – 1944 között az alábbi módon módosult: vezérfőkapitány, vezérkapitány, főtörzskapitány, törzskapitány, törzsalkapitány, kapitány, főhajónagy, hajónagy, zászlós, alhajónagy, főtörzshajómester, törzshajómester, szakaszvezető, tizedes, őrvezető, honvéd.

A folyamőr-révhatóságok hajóinak árbócain 1925-ig a nemzeti lobogó volt, majd megkülönböztetésül, egységes jelzésként folyamrendészeti lobogót rendszeresítettek, mely sötétkék alapon, kötéllel körbefont, kétkarú horgonyt ábrázolt, felette pedig a színes magyar szentkorona volt.

A békekonferencia döntése alapján az egykori cs. és kir. Dunaflottilla hajói az utódállamok között lettek szétosztva. A monitorok közül öt a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, három Románia fennhatósága alá került. Ausztria és a Magyar Királyság négy-négy őrnaszádot kapott meg.

1922 és 1926 között lettek kijavítva és szolgálatba állítva a Magyar Királyságnak ítélt őrnaszádok. Alapvetően mindegyik hajó az eredeti, első világháborús fegyverzetét kapta vissza. Az éltoronyba és a fartoronyba a 7-8 cm űrméretű, H/26 ikerlöveget, illetve 2-3 db 7/12 M Schwarzlose 8 mm űrméretű géppuskát kaptak

1927-1928-ban a folyamőrség őrnaszád állománya hétre nőtt. Ez annak volt köszönhető, hogy Ausztria a neki ítélt négy őrnaszádot anyagi gondok miatt nem tudta rendbe hozni, másrészt az osztrák kormány úgy gondolta, hogy a Duna ausztriai részén nem szükséges ennyi hajót fenntartani. 1927 októberében a Magyar Királyság megvásárolt három őrnaszádot, 1928-ban elcserélt egyet egy másik naszáddal. A négy őrnaszádot egyaránt egy-egy 7 cm H/50-es ikerlöveggel látták el. A hajók 1929-1930 között kerültek a folyamőrség kötelékébe.

Az őrnaszádok felújítása mellett a HM megkezdte az elsüllyedt vagy mozgásképtelen hajók üzembe helyezését, valamint a sértetlen hajók korszerűsítését. 

1930-ra a Magyar Királyi Folyamőrség hajóállománya az alábbi módon épült fel: 7 őrnaszád, 5 segédhajó (vontatók, aknahajók stb.) – melyek fegyverzete hajónként 1 db 8 mm-es 7/31 M Schwarzlose géppuska volt, 3 páncélos motorcsónak – melyek fegyverzete hajónként 2 db 8 mm-es 7/31 M Schwarzlose géppuska volt -, 2 gőzbárka, 7 jacht, 8 nagy motorcsónak, 13 kis motorcsónak, 1 hárommotoros motorcsónak, 5 vitorlás, 4-4 tanyahajó és ponton, illetve kilenc uszály.

Ilyen körülmények közepette és hajóállománnyal épült fel a Magyar Királyi Folyamőrség, mely tevékenyen részt vett az 1938-as felvidéki bevonulásban, a délvidéki bevonuláskor kialakult harcokban, valamint 1944-től a magyarországi harci eseményekben is. Összességében elmondható, hogy bár nagy nehézségek árán született meg, mégis megfelelő módon tudta ellátni feladatait.   

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály