menu in

A pákozdi csata (1848. szeptember 29.)

A magyar honvédsereg megvédte a forradalom és az áprilisi törvények vívmányait a Pákozd-Sukorónál megvívott csatában, ahol visszavonulásra kényszerítették a túlerőben lévő Jellačić horvát bán seregét. Az 1848-1849-es forradalom ezzel szabadságharccá szélesedett.

1848 nyarán mindinkább kiéleződött a politikai konfliktus Bécs és az uralkodó által törvényesen kinevezett Batthyány-kormány között. A helyzetet tovább súlyosbította a horvát bánná kinevezett Josip Jellačić altábornagy, aki nem volt hajlandó elfogadni a magyar kormány legitimitását és egyre ellenségesebb politikát folytatott azzal szemben. Jellačić mozgalmát ugyanakkor a bécsi udvar a háttérből támogatta, hiszen eszközt látott benne a magyar kormány megtörésére.

A helyzet végül odáig mélyült, hogy 1848. szeptember 11-én a bán közel 50 ezer fős hadereje átlépte a Drávát és megindult Pest-Buda irányába. A sereg császári zászlók alatt vonult fel, egyértelművé téve ezzel a birodalom támogatását. A meglehetősen vegyes harcértékű, ám alapvetően katonáskodással, határőrzéssel foglalkozó báni csapatok két hadoszlopban vonultak fel a Balatontól délre, majd Székesfehérvárnál egyesültek egymással. A frissen felállított, önkéntes sorgyalogságból, honvédekből, nemzetőrökből, cs. kir. és honvéd tüzérekből, valamint cs. kir. huszárokból álló magyar erők folyamatos visszavonulással hátráltak a bán elől. A tisztikar számára nem volt világos, hogy a törvényes uralkodó által kinevezett magyar kormány és a császári csapatok között kihez is köti őket a hűség. Az országgyűlés határozata alapján Batthyány végül elérte, hogy a magyar tisztikar hajlandó legyen a fegyveres ellenállásra, tudván, ha Jellačić bevonul Pestre, mindent eltipor, amit az áprilisi törvények révén addig sikerült elérni.

A felszólításnak Móga János altábornagy végül eleget tett, s a sukorói református templomban tartott haditanács úgy döntött, szembeszállnak a horvát hadsereggel.. Móga a mintegy 18 ezer főt számláló, soha korábban be nem vetett seregét a Velencei-tótól északra Pákozd és Sukoró térségében állította fel, melynek centruma a tóra támaszkodott; a magyar balszárny a tó déli partján foglalt állást. Jellačić terve szerint főerejét a magyar jobbszárny összeroppantására koncentrálva felgöngyölíti azt, majd jobbról és hátulról átkarolva a jóval kisebb magyar sereget a Velencei-tóba szorítja a magyarokat, megsemmisítve vagy fegyverletételre kényszerítve Móga katonáit.

A csata a magyar jobbszárny elleni támadással vette kezdetét. Mikor a meg-megújuló rohamokat a honvédek sortüzei rendre visszaverték, a bán a magyar centrumot próbálta áttörni. A honvéd tüzérség azonban olyan derekasan állta a sarat, hogy kézitusára nem is került sor, a horvátok tömegrohamai összeomlottak. A magyar tüzérek pontosságát mutatja, hogy az egyik ágyúgolyó egy közvetlenül Jellačić mellett álló tisztet is eltalált. A horvátok végül fegyverszünetet kérve megkezdték a visszavonulást Bécs irányába, a magyar győzelem így vitán felül állt.

 

 

A csatában a báni erők 50-200 főt, a honvédsereg kb. 100 főt veszített. Sokan róják fel Mógának, hogy nem üldözte a horvátokat, de látnunk kell, hogy egy még mindig elsöprő túlerőben lévő, egyébként a harcteret rendezetten, fegyelmezetten elhagyó sereget üldözni tapasztalatlan katonákkal – és kevés lovassal - túlságosan kockázatos vállalkozás lett volna. A pákozdi győzelem igazi értéke abban áll, hogy egy sebtében felállított, éppen csak megszülető honvédség képes volt visszaverni egy jóval összeszokottabb, részben reguláris hadsereget, megteremtve ezzel a reményt, hogy a magyar politikai vezetés cselekedni tudjon a továbbiakban.

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály