menu in

Az I. világháborús hősi halott és a magyar katonai áldozatvállalás adattára

 Magyarország az I. világháborúban az Osztrák–Magyar Monarchia szerves részeként igen jelentős áldozatot hozott mind katonai, mind pedig össztársadalmi téren.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságtól kapott támogatás, illetve az 2015-ben, három stratégiai partner, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára között született megállapodás értelmében a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum megkezdte és folytatja az 1914–1918 közötti magyar katonai áldozatvállalás adatainak feltárására, rendszerezésére és közzétételére irányuló munka koordinálását.

Ez a tudományos igényű, a már elvégzett, valamint a jövőben még elvégzendő elsődleges forráskutatáson nyugvó munka a három partner szoros együttműködésén alapul:

 

  1. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2012-ben megkezdett részprojektje keretében 2018 novemberéig az egykori cs. és kir. Hadügyminisztérium hivatalos kiadványa, az 1914 és 1919 között kiadott, úgynevezett veszteségi lajstroma alapján feltárja, rendszerezi, és kereshető formában közzéteszi az I. világháborúban elesett, eltűnt, megsebesült, megbetegedett és hadifogságba esett magyar honosságú katonák adatait. Ez a Magyar Katona Áldozatvállalása, elnevezésű adatbázis, amely jelenleg 677 000 adatsort tartalmaz 12 keresési szempont szerint rendezve. Az előzetes tervek szerint az adatbázis legalább 900 000 katona adatait fogja tartalmazni.

 

  1. a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum első sorban a fennmaradt katonai halotti anyakönyvek alapján feltárja, rendszerezi, és kereshető formában közzéteszi az I. világháborúban hősi halált halt magyar honosságú katonák adatait. A bécsi Hadilevéltárban őrzött I. világháborús temetőkataszterek feldolgozása mintegy tíz éve már megkezdődött, és 2012-től vett nagyobb lendületet. A Hivatal kifejezetten a hősi halott katonák adatait dolgozza föl, különös tekintettel a halál és az eltemetés helyszínére, valamint a halál közvetlen okára. Az adatbázis jelenleg 130 000 adatsort tartalmaz. A hősi halottakra vonatkozó adatok alapvető forrását képezik a csapatok és az egészségügyi intézmények halotti anyakönyvei. Ezek a Hadtörténelmi Levéltár, a bécsi Hadilevéltár, valamint a pozsonyi Hadtörténeti Levéltár őrizetében találhatóak. A több száz kötetet tartalmazó gyűjtemények digitalizálása Budapesten és Pozsonyban már megkezdődött. Az adatfeldolgozás várhatóan 2018 novemberére készül el.

 

  1. a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára az együttműködés keretében tagintézményei által feltárja, rendszerezi, és kereshető formában 1918 novemberében közzéteszi az I. világháborúval kapcsolatos polgári halotti anyakönyvi adatokat, a magyarországi I. világháborús emlékművek állításával kapcsolatos dokumentációt, valamint a rendelkezésére álló I. világháborús egyéni fegyvertény-leírásokat.

 

A fenti munkamegosztás alapján a kutató és feldolgozó tevékenységet a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka hangolja össze. Együttműködésünk eredményei (adatsorai és digitalizált tartalmai) terveink szerint informatikai értelemben egyetlen rendszert alkothatnak majd: a „Magyar katonai áldozatvállalás a Nagy Háborúban” munkacímű általános adattár elemei lesznek. Eme összefüggő, de egyes elemeiben külön is kereshető, tudományos alapon rendszerezett, alapkutatásokon nyugvó információtömeg szinte minden magyar család számára tartalmaz majd vonatkozó ismereteket, amelyeket így a közös katonai múlt összeköt, határokon innen és túl.

A közös munka célja, hogy az I. világháború befejezésének 100. évfordulójára a hazai és külföldi levéltárakban található releváns források lehető legtöbbjét alapkutatások keretében feltárja, tudományos igénnyel feldolgozza, és az azokból nyerhető adatokat a magyarul olvasó közvélemény számára a világhálón könnyen hozzáférhetővé tegye.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Személyügyi Iroda Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Részleg Hadirégészeti Részleg Kiállítás Üzemeltető Részleg Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külföldi Hadisírgondozó Osztály Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály Üzemeltetési Részleg Gazdasági Igazgatóság Logisztikai Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály